توانایی  ها در بخش تولیدی:

/ توانایی  ها در بخش تولیدی:
 توانایی  ها در بخش تولیدی:۱۳۹۹-۵-۹ ۰۹:۴۳:۲۳ +۰۰:۰۰

 

  • تولید محیط­های کشت آماده مصرف میکروبیولوژی ( باکتری ها، کپک و مخمر)
  • تولید مکمل­های مصرفی در ساخت محیط ­های کشت( امولسیون زرده تخم مرغ ، محلول تلوریت)
  • کیت دانش آموزی میکروارگانیسم ها