توانایی های تخصصی آزمایشگاهی

/توانایی های تخصصی آزمایشگاهی
توانایی های تخصصی آزمایشگاهی۱۳۹۹-۹-۲۴ ۰۷:۵۴:۰۹ +۰۰:۰۰

 خدمات تخصصی میکروبیولوژی :

 • غذایی:
 • میکروارگانیسم های بیماریزا( اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا، باسیلوس سرئوس، کلی فرمها، آنتروباکتریاسه، کلستریدیوم ها و …)
 • میکروارگانیسم های عامل فساد(شمارش کلی میکروارگانیسم ها، کپک و مخمر، اسید دوست ها و ….)
 • شناسایی و شمارش پروبیوتیک ها
 • آزمون تعیین زمان ماندگاری محصولات (shelf life)

 

 • ضدعفونی کننده ها :
 • آزمون­های تخصصی تعیین اثربخشی ضدعفونی کننده­ها(hand rub) و پاک کننده های(Hand wash) دست
 • آزمون تخصصی تعیین اثربخشی ضدعفونی کننده ها و گندزداهای سطوح
 • آزمون اثربخشی دستگاه­های ضد عفونی کننده هوا
 • آزمون میکروبی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و تعیین کارائی

 

 • آرایشی و بهداشتی:
 • آزمون­های محصولات آرایشی و بهداشتی، رنگ موهای گیاهی ، حنا و …
 • جستجو و شناسایی باکتری های پاتوژن شامل استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کلی، کاندیدا آلبیکنس، شمارش میکروارگانیسم های مزوفیل
 • بررسی صحه گذاری کارآیی نگهدارنده ها

 

 • آشامیدنی ها:
 • پارامترهای میکروبی آب معدنی و آب آشامیدنی
 • پارامترهای میکروبی عرقیجات
 • پارامترهای میکروبی نوشیدنی ها

 

 • محیط زیست:
 • شمارش توتال و فکال کلیفرم­ها به روش MPN
 • پایش صحت عملکرد دستگاه بی خطرساز پسماند عفونی بیمارستانها و مراکز درمانی
 • شمارش باکتریهای هتروتروف
 • آزمون­های میکروبی مورد درخواست مشتری در زمینه پساب و پسماند

 

 • کودهای زیستی:
 • آنالیز پاتوژن ­های کودهای آلی و زیستی

 

 • کنترل کیفی:
 • صحه گذاری عملکرد انواع مختلف محیط های کشت میکروبی جامد پودری و آماده مصرف از نظر عملکرد رشد میکروارگانیسم ها( انتخابی ، اختصاصی و شمارشی با استفاده از سویه های استاندارد)
 • آزمون ویژگیهای میکروبی آب مقطر
 • تخمین عدم قطعیت اندازه گیری آزمونهای کمی میکروبیولوژی
 • آزمون پایش هوای زیر هود لامینار از نظر ویژگیهای میکروبی

 

 • کنترل سطوح و ظروف در تماس با مواد غذایی
 • کنترل آلودگی ظروف یکبار مصرف
 • کنترل میکروبی هوا و سطوح از نظر آلودگی

 

 • سنجش آنتی­ باکتریالی
 • بررسی اثر بخشی منسوجات آنتی باکتریال مطابق با استاندارد AATCC Test Method
 • بررسی اثر بخشی زیست کش ها جهت جلوگیری از رشد باکتریهای بیهوازی SRB در آب
 • آزمون تعیین مقاومت منسوجات در برابر قارچ ها
 • اندازه گیری فعالیت ضد باکتریایی کاشی های خود تمیز شونده و آنتی باکتریال مطابق با استاندارد ملی و بین المللی
 • اندازه گیری فعالیت ضد باکتریایی بر روی سطوح پلاستیکی
 • آزمون آنتی باکتریال انواع اسانس­ها، عصاره ها به روش MIC و MBC
 • تست آنتی باکتریال انواع اسانسها، عصاره ها، گیاهان داروئی، ضد عفونی کننده ها و سایر مواد ضد میکروبی به روش آگار دیفیوژن

 

 • میکروبیولوژی عمومی
 • جداسازی و خالص سازی میکروارگانیسم ها از نمونه های محیطی و زیستی
 • آزمون رنگ آمیزی میکروارگانیسم ها(گرم، کپسول، اسپور و…)
 • تست های بیوشیمیایی اختصاصی شناسایی میکروارگانیسم ها
 • و سایر آزمون­های درخواستی

خدمات تخصصی بیوتکنولوژی :

 • مولکولی
 • طراحی پرایمر
 • PCR
 • تخلیص RNA، DNA و سنتز cDNA
 • مهندسی ژنتیک و کلون سازی ژن­ها
 • ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب در باکتری coli (SDS-PAGE and western blotting)
 • الکتروفورز افقی و عمودی
 • دستگاه فلوسایتومتر

 

 • بیوانفورماتیک
 • بررسی مقایسه ای توالی های ژنومی
 • ترسیم درخت فیلوژنتیکی
 • میکرو RNA ها و ترسیم شبکه های میانکنش miRNA
 • ترسیم شبکه میان کنشی بین ژنی و شبکه های مسیرهای بیولوژیکی
 • طراحی دارو، داکینگ و گرافیک مولکولی
 • آنالیز داده های حاصل از Microarray
 • شبیه سازی ساختار سوم پروتئین ها با نرم افزار Modeller
 • شناسایی پروکاریوتها بر اساس تعیین توالی DNA

 

 • بیوتکنولوژی میکروبی
 • کشت فعال میکروارگانیسم­ها
 • جداسازی ، بررسی خواص پروبیوتیکی و شناسایی  مولکولی باکتری­های اسید لاکتیک
 • جداسازی و بررسی خواص بیوشیمیایی و سنجش تولید آنزیم در باکتری ها
 • جداسازی و  بررسی اثر تجزیه کنندگی باکتری­های تجزیه کننده پلاستیک
 • جداسازی و بررسی اثر تجزیه کنندگی باکتری ها در پساب های حاوی نشاسته
 • بررسی تولید رنگدانه های میکروبی
 • و …